Pravilnik o zasebnosti

1. splošne zahteve za obdelavo podatkov

1.1. obdelava pomeni zbiranje, snemanje, dogovor, skladiščenje, sprememba, razkritje, posvetovanje, ekstrakcijo, uporabo, prenos, cross-uporaba, prenos ali dodelitev dostopa do tretjih oseb, povezovalni, zaprtje, izbris ali uničenje podatkov ali več zgoraj navedenih postopkov, ne glede na način, v katerem se izvaja ali prevozno.

1.2. investicijska družba sestavi seznam in dokumentacijo za sredstva, ki se uporabljajo pri obdelavi podatkov in hranijo evidence obdelave podatkov. Seznam sredstev, ki se uporabljajo pri obdelavi podatkov vključujejo ime, vrsta in številka opreme in ime izdelovalca opreme; ime in številka dovoljenja uporabljene programske opreme in ime izdelovalca programske opreme; Lokacija dokumentacijo uporabljene programske opreme.

1.3. osebe, ki opravljajo obdelavo podatkov obdelajo podatke samo za dovoljene namene pod postavljenimi pogoji in glede na navodila in prejeta naročila, in morajo ohranjati zaupnost podatkov, ki jih pridobijo, da jih pri opravljanju svojih dolžnosti in niso namenjeni za javno uporabo. Taka zaupnost je zahtevana in se nadaljuje po prenehanju zaposlitve ali storitev razmerja z investicijsko družbo.

1.4. nedovoljena obdelava podatkov (vključno s snemanja, spremembo, izbris, branje, kopiranje, (prenos), nedovoljenih prenos zapisov in prepovedano je vsakršna nepooblaščena uporabo podatkov (ne predpisuje po uradni dolžnosti).

1.5. ustrezne varnostne ukrepe, vključno z šifriranje podatkov, po potrebi izvaja prenos podatkov s pomočjo podatkne komunikacijske opreme ali za prenos zapisov.

1.6. Vsak uporabnik baze podatkov uporablja osebni način preverjanja pristnosti, kateri omogoča uporabo podatkovne baze. Geslo za dostop do elektronskih baz podatkov se mora menjati vsaj enkrat na četrtletje. Uporaba kakršnegakoli načina samodejnega vnosa gesel je prepovedana. Uporabnik sistema obdelave podatkov ne sme imeti dostopa do podatkov, kateri niso potrebni za pooblaščeno obdelavno podatkov in opravljanje nalog tega posameznega uporabika.

1.7. Investicijsko podjetje mora vpeljati ustrezne in zadostne ukrepe s katerimi zagotavlja, da se vsi podatki obdelujejo s sledljivostjo dostopanja. Sledljivost omogoča naknadno identifikacijo osebe katera je izvedla dejanje, naravo in čas dejanja in ostala relevantna dejstva, vključno z kdaj, kdo in kateri podatki si bili zabeleženi, spremenjeni ali izbrisani ali kdaj, kdo in do katerih podatkov je dostopal prav tako kot posredovanje podatkov. Možnosti za ponovno vzpostavitev vsebine podatkov pred spremembami so dostopne ne glede na to kakšne spremembe so narejene s podatki ali datotekami.

1.8.Vodja ali zaposleni investicijskega podjetja se upravičeno zanaša in pričakuje, da so podatki, katere predloži predlagatelj pravilni. Vodja ali zaposleni investicijske družbe bo občasno preveril točnost podatkov v podatkovni bazi z zahtevkom do podatkovnega spredmeta, da preveri podatke in če je potrebno popravi ali potrdi točnost podatkov.

1.9. Katerikoli nepravilni ali nepopolni podatki znani vodji ali zaposlenemu investicijske družbe bodo zaprti in neumdoma bodo vzpostavljeni potrebni ukrepi za dopolnilo in popravek vprašljivih podatkov. Po zahtevku do podatkovnega predmeta bo vodja ali zaposleni investicijske družbe popravil nepravilnost in katerikoli napačen podateko podatkovnem predmetu, enako v primeru da poslovni objekt obvesti vodjo ali zaposlenega investicijske družbe o nepravilnosti podatkov in predloži pravilne podatke; Napačni podatki bodo shranjeni poleg pravilnih podatkov z opombo v katerem obdobju so bili uporabljeni nepravilni podatki.

1.10.Če je točnost podatkov sporna bodo vprašljivi podatki zaprti dokler se ne prejme potrditev oz popravek podatkov. Tretje osebe katere predložijo ali prejemejo podatke bodo nemudoma obveščene o kakršnihkoli popravkih podatkov, če je tehnično izvedljivo in ne vodi do nesorazmernih stroškov.

1.11. Samodejne odločitve podatkovnega sistema, brez sodelovanja podtkovnega predmeta so dovoljene le pod pogoji in v skladu z postopki zahtevanimi v zakonu.

2. pravice posameznika

2.1. Podatkovni predmet bo imel kadarkoli pravico umakniti vsebino obdelave osebnih podatkov, v tem primeru bo investicijska družba prenehala obdelovati podatke v ustreznem obsegu.

2.2. Vsaka oseba ima pravico dostopa do podatkov ki zadevajo njih, razen če je drugače določeno v zakonu. Odločitve o odobritvi ali nedodelitvi pooblastila za dostopanje do podatkov in izdajo kopij bo opravljena od izvršnega direktorja inveticijske družbe.

2.3. Po zahtevku podatkovnega predmeta investicijska firma obvesti podatkovni predmet o podatkih, kateri so dostopni o podatkovnem predmetu v podatkovni bazi in vire teh podatkov, namen obdelave podatkov in katere tretji subjekti ali kategorije tretjih strani, katere so prejele avtorizacijo za prenos podatkov. Prav tako katerakoli druga dejstva katerih lastnik (obdelovalec) podatkovne baze je obvezen obvestiti podatkovni predmet. Razen če je pravica poslovnega predmeta o prejemu informacije omejena z zakonom. Podatki bodo izdani z uporabljanjem metode zaprošene od podatkovnega predmeta, če je možno v roku 5 delovnih dni od prejema ustrezne prošnje.

2.4. V primerih določenih z zakonom bodo podatki razkriti tretjim osebam z zakonitimi pravicami za zahtevke in prejem takšnih podatkov. V preostalih primerih bodo podatki razkriti tretji strani le, če bo podatkovni predmet odobril zahtevano vsebino.

2.5. Pooblaščene osebe lahko dostopajo na strani investicijskega podjetja do dokumentov o ustanovitvi, delovanju in drugih dokumentov, ki se nanašajo na podatkovno bazo.

3. Podatki zbrani v podatkovni bazi

3.1. Investicijska firma lahko zbira v podatkovni bazi katerekoli javno dostopne podatke ali katerekoli podatke prostovoljno predložene od podatkovnih predmetov. Edino podatki potrebni za zagotavljanje storitev klientom in/ali za izvajanje delovanja bodo zahtevani od klienta.

3.2. Investicijska družba lahko zbira in obdeluje klientove podatke do mere, katera je potrebna za doseganje določenih ciljev(zagotavljanje storitev), in/ali način kateri je namenjen za določen cilj. Nenujni podatki bodo hkrati izbrisani ali uničeni. Uporaba podatkov na katerikoli način predhodno dogovorjen je dovoljen le z ustrezno privolitvijo podatkovnega predmeta pod pogoji določenimi z zakonom.

3.3. Vodja in zaposleni investicijske družbe bodo registrirali in ohranjali podatke in dokumente povezane z predpisi storitev, vključujoče:

a) dokumente, kateri določajo pravice in obveznosti investicijske družbe ali pogoje določb storitev investicijskega podjetja klientom

b) Podatki od nudenih storitev, tranksacij in kakršnekoli komunikacije med klientom in investicijsko družbo do obsega, kateri zagotavlja pregled dejanj investicijske družbe in in zagotavljanje storitev.

3.4. Vodja in zaposleni investicijske družbe bodo registrirali ni ohranjali podatke glede odločitev, ki se nanašajo na investicijsko družbo in ohranjali notranje postopke investicijske družbe.

3.5. Uprava podjetja imenuje osebo investicijske družbe, katera bo spremljala zapise dokumentov investicijske družbe in bo organizirala hranjenje in arhiviranje takšnih dokumentov pod pogoji in v skladu s postopki določenimi z zakonom in notranjimi pravili investicijske firme (vključno z obdobjem hranjenja).

3.6. Investicijska družba bo hranila podatke vsaj 5 let, razen če so drugi pogoji za hrambo podatkov in dokumentov določeni z zakonom, inštrumenti organa za finančne storive (FSA), notranjimi predpisi investicijske družbe ali odočitve vodilnih teles investicijske firme.

3.7. Sporazum s stranko ali/in pogoji zagotavljanja storitve investicijskega podjetja klientom bodo omogočeni vsaj toliko časa, kot je določeno pogodbeno ali z drugimi pravnimi razmerji povezanimi z določbami naložbenih storitev ali pomožnih naložb storitev do klienta. Obdobje se podaljša, če je daljše obdobje določeno z zakonom.

4. EMIR, poročanje

4.1. Investicijska družba ima dolžnost poročanja po 9. členu EMIR in jo zavezuje določena funkcija poročanja nalog tretjim obdelovalcem podatkom. Stranke se strinjajo, da prevzemajo potrebne ukrepe za omogočanje drugim strankam izpolnjevanje obveznosti poročanja.

4.2. Stranke s tem izrecno soglašajo k prenosu podatkov do zahtevanega obsega z namenom skladnosti z dolžnostjo poročanja v povezavi z 9. členom EMIR. Takšen transfer informacij bo pomenil razkritje transakcijskih podatkov, vključno z podatki portfolia, vrednostjo določenih transakcij, zavarovanj s premoženjem in identitet tretjih oseb. Razkritje bo opravljeno z repozitorijem sklenjenih poslov,Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) ali/in delegiranim tretjim stranem obdelave podatkov. Repozitorij ali ESMA lahko preda pridobljene informacije nacionalnim nadzornim organom v državah, kjer zakoni o varovanju podatkov ne nudijoenake zaščite kot v UK.

4.3. Investicijska družba ne odgovarja klientu za kakršnekoli napake investicijske firme ali katerekoli tretje strani pri poročanju ali brisanju transakcij v skladu z EMIR.

4.4. Klient naj nemudoma obvesti investicijsko družbo glede zahtevka izbrisa relevantnih transakcij. Kjer je zahtevek za brisanje sprejet, investicijska firmatakoj sprovede spremembe. Klient naj zagotovi pisno obvestilo investicijski družbi pri takšnih spremembah.