Trgovalni slovar

A

Abnormal Market Conditions’ — neobičajni tržni pogoji.

"Zgodovina računa"-register zaključenih transakcijah, spremembe na računu in preklicana naročila na računu kupca.

Admiral Markets-trgovec s pogodbami na razliko na spot valutnih trgih, delnicah in futursi.

Admiral Markets spletna stran-www.admiralmarkets.com

Azijski trg-23:00 do 08:00 (Tokio).

‘Ask’ — cena, ki jo je prodajalec ali »marketmaker« pripravljen sprejeti za trgovani instrument; imenuje se tudi ponujena cena; cena, ki se upošteva ob odprtju dolge pozicije.

AUS 200`- Drugo ime za Australian Securities Exchange (ASX 200). 200 stoji za top 200 (po tržni kapitalizaciji) družb, ki kotirajo na ASX.

‘Available Margin’ — preostanek sredstev na Trgovalnem računu z odbitkom marže, plavajočega dobička/izgube + "rollovers summary".

Aussie` - `Ozzie` ali `Oz`, traderski izraz za valutni par AUD/USD.

B

‘Balance’ — stanje, povzetek rezultatov vseh zaprtih pozicij, pologov in dvigov na posameznem računu.

`Base Currency` - osnovna valuta, prva valuta v valutnem paru (na primer, če znaša tečaj EUR/USD 1,3283, to pomeni, da je en evro vreden 1,3283 ameriških dolarjev).

`Base Rate` - obrestna mera centralne banke za posamezno državo, ki jo uporabljajo banke za izračun obrestnih mer za posojilojemalce.

`Bearish / Bear Market` - sleng za padajoči trend na trgu (cene se znižujejo).

`Bear` - sleng med trgovci, ki pričakujejo padec cene/trgovec, ki drži kratko pozicijo.

`Basis Point` - enota, ki opisuje minimalno spremembo cene trgovalnega instrumenta.

‘Bid’ — cena, po kateri je prodajalec oziroma »marketmaker« pripravljen kupiti trgovalni instrument; vrednost, ki se upošteva ob odpiranju kratke pozicije.

`BOC` - Bank Of Canada (centralna banka Kanade).

`BOE` - Bank Of England (centralna banka UK).

`BOJ` - Bank Of Japan - (centralna banka Japonske).

`Bull / Bullish Market` - sleng za rastoči trend na trgu (cene rastejo).

`Bull` - sleng med trgovci, ki pričakujejo rast cen/trgovci, ki držijo dolge pozicije.

`Bull` - sleng med trgovci, ki pričakujejo rast cen/trgovci, ki držijo dolge pozicije.

‘Buy Limit’ — nakupno naročilo, ki se izvrši v primeru, če cena instrumenta pade do določene ravni; izvrši se le ob prodajni (Ask) vrednosti, naročilo se lahko vstavi le pod trenutno prodajno (Ask) ceno instrumenta.

‘Buy Position’ — dolga pozicija; odprta pozicija zaradi predpostavke, da se bo tržna cena zvišala. Npr.: nakup osnovne valute proti kotirani valuti ali nakup pogodbe na razliko.

‘Buy Stop’ — nakupno naročilo, ki se uporabi ob pričakovanju višjih cen in se izvrši, ko cena instrumenta doseže v naročilo vstavljeno vrednost; izvrši se ob prodajni (Ask) vrednosti, naročilo pa se vstavi nad prodajno (Ask) ceno instrumenta.

C

`Cable` - sleng za valutni par GBP/USD.

`CAC40` - kratko ime za francoski borzni indeks; 40 pomeni 40 top podjetij (glede na tržno vrednost).

`Candlestick Chart` - eden izmed načinov za ogled ali prikaz grafikona. Prikazuje ceno odprtja in ceno zaprtja za izbrano časovno obdobje. Če je cena odprtja višja od cene zaprtja, potem "sveče" niso osenčene. "Sveče" so osenčene v primeru, da je cena odprtja izbranega obdobja nižja od cene zaprtja.

`CBs` - kratica za centralno banko.

"Centralna banka"-ponavadi vlada organizacija, ki upravlja denarne politike države.

‘CFD’ (Contract for Differences) — pogodba na razliko; predmet elektronske transakcije, ki temelji na nihanju vrednosti cene osnovnega sredstva (npr. delnice ali terminske pogodbe).

`Chart` - grafikon, zgodovinski prikaz tečajev v obliki črte (line), palice (bar) ali "sveče" (candlesticks).

’Client Log-file’ — datoteka, ki se nahaja v mapi MetaTrader4/Logs in se uporablja za evidentiranje vseh zahtevkov stranke na njenem trgovalnem terminalu; vsak dan, ko stranka odpre terminal, se ustvari nova datoteka oziroma dnevnik aktivnosti na računu.

‘Client Terminal’ — MetaTrader 4 program, namenjen za trgovanje, izvajanje nadzora nad računi, prikaz vrednosti instrumenta v realnem času in v preteklosti, prikaz novic, in ostalih tržnih informacij, ki jih AM ponuja svojim strankam; pogosto uporabljen za tehnično analizo, avtomatizirano trgovanje z Expert Advisor-jem in povratne informacije strank preko internega poštnega sistema.

’Close’ — zahteva ali navodilo za zapiranje določene pozicije po trenutni tržni ceni.

‘Close By’ — zahteva ali navodilo za zapiranje dveh zaklenjenih pozicij za isti instrument.

‘Commission’ — provizija za plačilo storitev, ki gre v breme računa stranke.

`Contract` - na Forex trgu standardna enota (npr. 1 lot).

Contract Details` - parameters of an instrument specified by Am for Customer trading and published at Am website.

`Counterparty` - eden izmed udeležencev v finančni transakciji.

‘Currency Pair’ — valutni par; instrument, ki se premika na podlagi spremembe vrednosti ene valute v primerjavi z drugo valuto.

‘Customer’ — stranka; fizična ali pravna oseba, podpisnik sporazuma z Admiral Markets.

‘Customer Account’ (Account) — račun stranke; strankin osebni register transakcij, naročil in stanj.

D

`Data feed` - tok kotacij (podatkov) v AM Meta Trader 4 trgovalni platformi.

`Dealer` - zaposlena oseba pri Admiral Markets, ki je odgovorna za sprejemanje zahtevkov strank, izvajanje naročil strank in opravljanje likvidacije odprtih pozicij v primeru Stop-Out.

`Deficit` - negativni saldo za trgovanje ali izplačilo (ni dovolj denarja).

`Depo` - polog denarja na račun.

`Demo Account` - račun za vadbo.

‘Dispute’, Complaint, Claim — spor, pritožba, zahtevek; dogodek, ko stranka meni, da je bilo ukrepanje Am nepravilno ali v nasprotju s pogodbeni pogoji in obratno (ko Am meni, da se stranka ni držala pogodbenih pogojev).

`Dividend Adjustment` - prilagoditev trgovalnega instrumenta, za povečanje dividendnega izplačila ali zmanjšanje, odvisno od pozicije.

`DJIA or Dow` - okrajšava za Dow Jones Industrial Average ali US30.

`Dove` - se nanaša na blago monetarno politiko oziroma nižje obrestne mere. Nasprotje hawkish.

"Padajoč trend" — Padajoča cena, ki jo lahko opišemo kot nižje nižine in višje višine.

E

`ECB` - European Central Bank.

`ECN` - Electronic Communication Network.

`EST/EDT` - New York City time zone (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

`ESTX50` - okrajšava za Euronext 50 indeks.

`European Session` - 07:00 - 16:00 (London).

`Expiry` - navodilo za izbris čakajočega (pending) naročila na določen čas in datum.

`Expert Advisor` - program napisan v MQL4 (MetaQuotes Language 4), izvršen preko strankinega terminala z namenom avtomatskega trgovanja.

`Equity` - kapital, neto vrednost sredstev na strankinem računu.

`Exotic pair` - manj trgovani valutni pari.

‘Explicit Error’ — primer, ko se cena ob odpiranju ali zapiranju pozicije občutno razlikuje od tržne cene v trenutku izvršitve naročila.

F

`FED` - The Federal Reserve Bank, centralna banka v ZDA.

‘Floating Profit/Loss’ - razlika med stanjem in kapitalom na strankinem računu.

`Fill` - pomeni, da je bilo naročilo (order) uspešno in v celoti izvršeno.

`Fill or Kill` - vrsta naročila, če naročilo ne more biti izvršeno (filled), potem bo preklicano (killed).

`FOMC` - The Federal Open Market Committee, odbor za določanje politike FED.

`Foreign Exchange` - `Forex` "FX`. Globalni trg, kjer se kupuje in prodaja valute.

`FRA40` - drugo ime za CAC 40.

`FTSE 100` - okrajšava za UK 100 indeks.

G

`G7` - skupina sedmih držav - ZDA, Japonska, Nemčija, UK, Francija, Italija in Kanada.

G8-G7 + Rusija.

‘Gap’ - vrzel; razlika med dvema zaporednima vrednostnima; lahko je prikazan na grafih kot prazen prostor med dvema zaporednima svečnikoma; razlika med zaključno vrednostjo enega svečnika in otvoritveno vrednostjo naslednjega svečnika.

`GDP` - Gross Domestic Product - BDP (bruto domači proizvod).

H

`Hawkish` - izvajanje monetarne politike, kadar so obrestne mere višje. Nasprotje "dove".

`Hedge` - kombinacije pozicij ali pozicije, ki zmanjšujejo tveganje prvotno odprte pozicije.

‘Hedged margin’ - zahteva Am po kritju za vzdrževanje odprtih varovanih (enako velikih nasprotnih) pozicij na istem instrumentu.

`HK40 / HKHI` - okrajšava za Hong Kong Seng indeks.

I

‘Initial Margin’ (Margin) - začetno kritje; zahteve Am po varnostnem jamstvu za odprtje pozicije.

`INX` - simbol za S&P 500 indeks.

‘Instant Execution’ - takojšnja izvršitev naročila; vrsta izvršitve naročila, kjer Am sprejme vse transakcije po vrednosti prikazani na strankinem trgovalnem terminalu.

J

`JPN225` - okrajšava za NIKKEI indeks.

K

`Kiwi` - sleng za NZD/USD.

L

‘Leverage’ - vzvod; razmerje med velikostjo transakcije in kritja; npr.: 1:100 vzvod pomeni, da mora imet stranka na računu kot jamstvo (kritje) 1% vrednosti transakcije.

`LIBOR` - The London Inter-Bank Offered Rate. Banke uporabljajo LIBOR kot podlago za mednarodna posojila.

`London Session` - 08:00 - 17:00 (London).

`Long position` - v primeru nakupa osnovne valute.

`Loonie` - sleng za kanadski dolar, znan tudi kot "Funds".

‘Login’ - prijava; identifikacijska številka strankinega računa.

‘Locked Position’ - nasprotna pozicija; pozicija, ki jo sestavljata dolga in kratka pozicija enake velikosti istega instrumenta; nasprotna pozicija zahteva 50% skupnega kritja obeh pozicij.

‘Lot’ - velikost transakcijske enote v MetaTrader 4; pri valutni parih 1 lot znaša 100’000 enot osnovne valute; pri delniških CFD-jih znaša 1 lot eno delnico.

‘Lot Size’ - velikost lota; število enot osnovne valute ali število enot drugega instrumenta, določenih v podrobnostih o instrumentu kot transacijska velikost za 1 standardni lot.

M

‘Margin’ - kritje; znesek sredstev, rezerviran kot jamstvo za ohranjanje strankinih odprtih pozicij, v skladu z zahtevami za kritjem Am.

‘Margin Level’ - raven kritja; kapital/kritje, izraženo v odstotkih.

‘Margin Trading’ -trgovalne storitve, ki zaradi vzvoda omogočajo strankam opravljanje transakcij z večjim zneskom, kot je bil polog na račun.

‘Market Opening’ - odprtje tržišča; čas, ko je omogočeno trgovanje s trgovalnimi instrumenti (po koncu tedna, praznikih, rednem zapiranju tržišča ali izpadu strežnika).

‘Market Order’ - tržno naročilo; elektronsko naročilo za odprtje pozicije na strankinem računu po trenutni tržni ceni.

‘MetaTrader 4 AM’ - platforma zasnovana za spletno trgovanje; sestavljena je iz: MT 4 Client, MT 4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT 4 Mobile, MT 4 Smartphone.

‘Modify’ - zahtevek za spremembo naročila na čakanju; zahtevek za vstavljanje, preklic ali spremembo ‘Stop Loss’ ravni ali ravni za unovčevanje dobička (‘Take Profit’) pri odprti poziciji ali naročilu na čakanju.

‘Multiple Close By’ - večkratno zapiranje; zahtevek za zaprtje vseh nasprotnih pozicij na strankinem računu.

N

`New York Session` - 08:00am - 05:00pm (New York)

`Normal Market Conditions’ - normalni trgovalni pogoji.

O

‘Open Position’ - odpiranje pozicije; pogodba o nakupu ali prodaji instrumenta, aktivnega na strankinem računu; to je prvi del transakcije in obveznost za zaprtje enako velike transakcije kasneje; je tudi strankina obveznost, da izpolni pogoje Am glede kritja in da vzdržuje (brez predhodnega zahtevka podjetja Am) v vsakem trenutku dovolj sredstev na računu, da ves čas ohranja dovolj veliko kritje in vsaj najnižje razmerje kapital/kritje, ki ga določa Am (npr.: najnižje razmerje 30%).

‘Order’ - elektronsko naročilo za odpiranje ali zapiranje pozicije na strankinem računu.

‘Order Level’ - cena, določena s strani stranke v naročilu za odpiranje pozicije po pogojih, navedenih v naročilu.

`OTC` - Over the counter. Transakcije, ki ne potekajo preko organiziranega trga, borze.

P

‘Pending Order’ - naročilo na čakanju; elektronsko naročilo za odprtje pozicije na strankinem računu v primeru, da cena določenega instrumenta doseže določeno raven; stranka ima na voljo naslednje vrste naročil na čakanju: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

‘Platform Time Zone’ - časovni pas platforme, s katerim je sinhroniziran strežnik AM; časovni pas, ki se uporablja za shranjevanje vseh dogodkov v datoteko strežnika (log-file). MetaTrader 4 AМ je trenutno sinhroniziran z londonskim časom (GMT+0; "daylight saving time" - GMT+1).

‘Point’ - najmanjša sprememba cene; npr.: 0.0001 za EURUSD (ali pip).

Cena-dvosmerni ponudbo sestavljajo Bid in Ask cene; položaj cene ov odpiranju ali zapiranju; nalogi na ravneh.

‘Price Gap’ - vrzel; situacija, v kateri je trenutna nakupna (Bid) cena višja od predhodne prodajne (Ask) cene in obratno.

Q

‘Quote’ - kotacija; elektronsko sporočilo o trenutni ceni, prikazano na strankinem terminalu; sestavljena je iz cene povpraševanja (Bid) in cene ponudbe (Ask).

‘Quotes Base’ - arhiv strežnika Am, ki vsebuje zgodovino kotacij.

‘Quoting’ - zagotavljanje kotacij strankam, po katerih lahko Am sprejme nakup ali prodajo instrumentov preko strankinega računa.

R

‘Rapid Market’ - razmere na trgu, za katere so značilne velike spremembe cen v kratkem časovnem obdobju, kar povzroča velike vrzeli (gaps) med dvema zaporednima kotacijama. Pogosto se zgodi pred ali/in po pomembnih dogodkih, kot so: 1. pomembne gospodarske objave v katerikoli izmed držav G7; 2. novinarske konference ministrov ali guvernerjev centralnih bank držav G7; 3. odločitve centralnih bank o ključnih obrestnih merah; 4. tržne intervencije; 5. nepredvidene politične odločitve, naravne katastrofe, vojna, teroristični napadi itd.

Stopnja (Rate)-osnovna valuta vrednosti v citirani valute za valutni par; temeljni vrednosti sredstev za a CFD.

Zahtevo-elektronska navodila za odpiranje ali zapiranje položajev, postavitev, odpovedi ali spremembe naročila, ki je podana od stranke preko terminala; poizvedba za dvosmerno ponudbo.

S

‘Sell Limit’ - naročilo na čakanju za odprtje kratke (Sell) pozicije za primer, ko cena poraste na določeno raven; lahko je izvršeno le po ponujeni (Bid) ceni in se vstavi nad trenutno ponujeno (Bid) ceno določenega instrumenta.

‘Sell Position’ - prodajna pozicija; pozicija, ki se odpre ob pričakovanju padanja cene. Npr.: prodaja osnovne valute v razmerju do kotirane valute ali prodaja pogodbe na razliko (Cfd) po ceni osnovnega instrumenta.

‘Sell Stop’ - naročilo na čakanju za odprtje kratke (Sell) pozicije za primer, ko cena določenega instrumenta pade na določeno raven; lahko je izvršeno le po ponujeni (Bid) ceni in se vstavi pod trenutno ponujeno (Bid) ceno določenega instrumenta.

‘Server’ - program MetaTrader strežnik različice 4.xx, namenjen prenosu zahtevkov s strankinega terminala posrednikom, pošiljanju novic, kotacij in potrdil o izvršitvi na terminale strank in shranjevanju vseh sporočil, povezanih s trgovanjem stranke; je programsko orodje za vodenje medsebojnih obveznosti med AM in stranko, ki so navedene v sporazumu s stranko, pogodbenih podrobnostih in zahtevanih kritjih.

‘Server Log-file’ - besedilna datoteka, generirana s strani MetaTrader 4 strežnika, ki se uporablja za evidentiranje vseh dogodkov, povezanih s trgovanjem stranke in delovanjem platforme, vključno z vsemi dialogi med strankinim terminalom in posredniki (dealer-ji).

‘Session Gap’ - vrzel ob odpiranju trga; cenovna vrzel med prvo kotacijo v trgovalnem dnevu in zadnjo kotacijo predhodnega trgovalnega dne.

‘Slippage’ -parameter programa za trgovanje (Ea), namenjen za določanje največje razlike med zahtevano ceno in ceno brokerja, ki je sprejemljiva za trgovanje (Ea) za odpiranje pozicije na strankinem računu.

‘Spike’ (Data Error) - nepravilna kotacija, ki jo ustvarja strežnik kot rezultat pri napaki podatkovnega toka; ponavadi je videti kot velika vrzel v času običajnih tržnih razmer. Am ima diskrecijsko pravico, ne pa obveznost odstraniti tovrstne napake iz baze kotacij.

‘Split Close’ - delno zapiranje pozicije; npr.: zaprtje 0.5 lota od 2.0 lotov.

‘Spread’ — razlika nakupno (Bid) in prodajno (Ask) ceno.

‘Stop Loss’ - stop naročilo; naročilo za zaprtje pozicije na določeni ravni, ko se cena premika v neželeno smer; pri odprtju dolge (Buy) pozicije se lahko izvrši le po nakupni (Bid) ceni in se vstavi pod trenutno nakupno (Bid) ceno; pri kratki (Sell) poziciji se lahko izvrši le po prodajni (Ask) ceni in se vstavi nad trenutno prodajno (Ask) ceno.

‘Stop Out’ - prisilno zapiranje strankinih odprtih pozicij s strani Am v primeru, ko stranka nima dovolj sredstev na računu za izpolnjevanje zahtev o kritju.

‘SWAP’ - znesek, preko noči ("overnight") prilagojenega stanja na strankinem računu (v breme ali v korist) ob 23.59 po časovnem pasu, po katerem deluje platforma, v skladu z vrednostmi, navedenimi v podrobnostih o instrumentu.

`Swissy` - sleng za švicarski frank (Chf).

‘Symbol’ - predmet elektronske transakcije, npr.: valutni par, delniški CFD, CFD na terminsko pogodbo; instrument v MetaTrader 4 trgovalni platformi.

T

‘Take Profit’ - unovčevanje dobička; naročilo za zaprtje določene poziciji ob določeni ravni v primeru, da se cena premika v nam želeno smer; pri dolgi (Buy) poziciji se lahko izvrši le po nakupni (Bid) ceni in se vstavi nad trenutno nakupno (Bid) ceno; pri kratki (Sell) poziciji se lahko izvrši le po prodajni (Ask) ceni in se vstavi pod trenutno (Ask) ceno.

‘Thin Market’ - obdobje nizke aktivnosti trgovanja; nasprotno stanje od normalnih tržnih pogojev; npr.: čas med 21.00 in 00.00 GMT in pred prazniki, kot je Božič.

‘Ticket’ - identifikacijska številka pozicije, naročila ali transakcije na strankinem računu.

‘Trailing Stop’ - vgrajena opcija za samodejno prilagajanje Stop Loss naročila za točno določeno število pipov v primeru, ko se cena premakne v želeno smer za izbrano število točk; deluje le, ko je strankin terminal povezan s strežnikom.

‘Transaction’ - operacija, sestavljena iz dveh enakih izvršenih naročil nasprotnih smeri za isti instrument.

‘Transaction Size’ - velikost lota pomnožena s številom lotov.

U

`UK100` - okrajšava za FTSE 100 indeks.

`UK OIL` - okrajšava za surovo nafto Brent.

`U-Shaped Recovery` - okrevanje v obliki črke U, razbrano iz grafa, postopno okrevanje nazaj proti vrhu po predhodnem postopnem padcu.

`Uptick` - cena na novo ponujene kotacije, ki je višja od predhodne.

`US30` - okrajšava za Dow Jones indeks.

`US OIL` - okrajšava za surovo nafto WTI.

V

`Value date` - datum v prihodnosti, na katerega sta se stranki dogovorili, da bosta opravili transakcijo po vnaprej določeni ceni produkta. V primeru Fx spot, gre za transakcijo dva delovna dneva po izvedbi posla.

`V-Shaped Recovery` - Shape in charting - okrevanje v obliki črke V, razbrano iz grafa, močno okrevanje nazaj proti vrhu po predhodnem močnem padcu.

`Volatility` - volatilnost; mera nihanja finančnega instrumenta v času. Gre za aktiven trg, ki predstavlja trgovalne priložnosti.

W

W-Shaped Recovery` - Shape in charting - sprememba na grafu v obliki črke W, gre za hiter padec, rast, padec in ponoven vzpon. Srednji del oblike je lahko nižji od obeh koncev.

`Whipsaw` - sleng za zelo visoko volatilnost na trgu, cena se giblje podobno kot "whipsaw" pri delu. Gibanju cene sledi hiter in oster preobrat v gibanju.

`Working order` - Stop ali Limit naročilo, ki je bilo postavljeno, vendar se še ni izvršilo.

X

XAG/USD-simbol za indeks srebra.

XAU/USD-simbol za indeks zlata.

Y

`YOY` - Year over year - merljivost dogodkov, podatkov, ki se ponovijo vsako leto; gre za priljubljen način primerljivost uspešnosti naložb.

`Yield` - donos.